Δημοσιεύσεις / Articles

Date: 06-02-2023

History of Astronomy-Scientific articles in Journals and News papers

1. Wolf-Rayet stars, Physical World, 1984, E. Antonopoulou and E. Theodossiou.

2. The primordial method of measuring the time-Sundials. Physical World, Nο. 115, April 1988, E. Theodossiou and E. Kοntizas.

3. Calendars and the Greek Pasca (Easter). Physical World, Nο. 121, September 1989, E. Theodossiou.

4. The zodiacal circle and the Greek Mythology. Physical World, Nο. 133, December 1991. E. Theodossiou and E. Danezis.

5. The zodiacal constellations of Aries and Taurus. Physical World, Nο. 134. January 1992. E. Theodossiou and E. Danezis.

6. Leap year, origin and etymology of the name. The scientific explanation. Book and Media, Nο. 19. May-June 1992. E. Theodossiou.

7. Pleiades-Hyades. Physical World, Nο. 136. September 1992. E. Theodossiou and E. Danezis.

8. Extraterrestrial civilisations. Astronautics, Nο. 16. September-October 1992, p.. 58-59. E. Theodossiou.

9. Life and death of the stars. Part I. Physical World, Nο. 137, November-December 1992. E. Danezis and E. Theodossiou.

10. The constellation of Gemini. Physical World, Nο. 137. November-December 1992. E. Theodossiou and E. Danezis.

11. Life and death of the stars. Part II. Physical World, Nο. 138. January-February 1993. E. Danezis and E. Theodossiou.

12. Time and Astronomy, Astronautics, March-April 1993. Nο. 17. E. Theodossiou and E. Danezis.

13. Is the Man alone in our Galaxy? Science and Technology, Nο 8. November-December 1993. E. Theodossiou.

14. Stars and their Myths. The zodiacal constellations of Cancer, Leo and Virgin. Physical World Nο. 143. December 1993-January 1994. E. Theodossiou and E. Danezis.

15. Searching for Extraterrestrial Intelligence. Science and Technology, Nο 9. January - February 1994. E. Theodossiou.

16. Time in Philosophy and Science. Physical World. April-May-June 1994. Nο 145. E. Theodossiou and E. Danezis.

17. The Mechanism of Antikythera. Astronautics, Nο 19. March-April 1994, p. 65-66. E. Theodossiou and E. Danezis.

18. Astrology: Religion or Science? Astronautics, Nο 20. September-October 1994, p. 61-71. E. Theodossiou and E. Danezis.

19. Christ was born Before Christ! Peiraike Politia, December 1994. E. Danezis and E. Theodossiou.

20. The New-year’s Day. Vima, Sunday, 1st January 1995, no. 12305, p. B2. E. Danezis and E. Theodossiou.

21. Solar System. Night Sky, vol. 1, December 1995, p. 42-46. E. Danezis and E. Theodossiou.

22. Leap second, Leap day, Leap year. Night Sky, vol. 4. May 1996, p. 22. E. Theodossiou.

23. Life in Space; Reumata, vol. 1, July-August 1998. Editions Livanis-"Nea Synora", p. 62-85. E. Danezis and E. Theodossiou.

24. The evolution of time’s ideas in Philosophy and Science from the ancient times till Newton. Kathimerini-Epta Hemeres. Time and Man. Sunday 27 December 1998. E. Danezis and E. Theodossiou.

25. Measuring the Time in Ancient Times. Kathimerini-Epta Hemeres. Time and Man. Sunday 27 December 1998. E. Danezis and E. Theodossiou.

26. The beginnings of the counting days from Ancient Times till the Gregorian Calendar. Kathimerini-Epta Hemeres Time and Man. Sunday 27 December 1998. E. Theodossiou and E. Danezis.

27. Gnomons, sundials and Clepsydres. Kathimerini-Epta Hemeres. Time and Man. Sunday 27 December 1998. E. Theodossiou and E. Danezis.

28. The mechanical Chronometers. Kathimerini-Epta Hemeres. Time and Man. Sunday 27 December 1998. E. Danezis and E. Theodossiou.

29. The real essence of Time. From Euclid to Newton. Kathimerini-Epta Hemeres Time and Man. Sunday 27 December 1998. E. Danezis and E. Theodossiou.

30. The astronomical views of the Dogons tribe. Hemeressia-Prisma. Saturday-Sunday 13-14 March 1999. E. Theodossiou and E. Danezis .

31. The “Physics’ Selection” of Regas Velestinles. Kalamata, Saturday 20 March 1999. E. Theodossiou and P. Niarchos .

32. The pyramids. Hemeressia-Prisma. Saturday-Sunday 8-9 May 1999. E. Theodossiou and E. Danezis.

33. The Brookhaven experiment. Hemeressia-Prisma. Saturday-Sunday 25-26 September 1999. E. Theodossiou.

34. Star of Bethlehem, Pemptousia, vol. 1, December 1999. E. Theodossiou and E. Danezis.

35. Ancient calendars still in current use. “On Time”. Supplement to European Astronomical Newsletter. No 18, December 1999. E. Theodossiou and E. Danezis.

36. Customs of Christmas and New Year’s Day. Daily News of Peiraeus. no. 566, 21 December 1999. E. Theodossiou and E. Danezis.

37. Jesus Christ and the Star of Bethlehem. Hemeressia-Prisma. Saturday-Sunday 25-26 December 1999. Ε. Theodossiou and Ε. Danezis.

38. Solar wind. Τechnology and Science. The Physical Aspect. The Students newspaper-School of Physics-University of Athens, vol. 4, January 2000.

39. The calendars of the Christians. Ephemerios, The journal of the Greek Church. January 2000. Ε. Theodossiou and Ε. Danezis.

40. The cosmological views of Democritus and Modern Physics. http://home.vicnet.net.asu//~greekaus//science.html. The Greek Australian on-line magazine. February 21, 2000. Danezis, E. and Theodossiou, E.

41. Time in Science and Philosophy. Reumata, vol. 5, spring 2000. Ε. Danezis and Ε. Theodossiou.

42. The Prague’s astronomical clock. Periscope of Science, vol. 240. June 2000. Ε. Theodossiou, V. Manimanis and P. Νiarchos.

43. Leap year. Ephemerios, The journal of the Greek Church. June 2000. Ε. Theodossiou and Ε. Danezis.

44. The names of the days in the week. Hemeressia-Prisma, vol. 66. Saturday-Sunday 9-10 June 2000. Ε. Theodossiou and Ε. Danezis.

45. The first mechanical clock of Athens. Hemeressia-Prisma, vol. 74. Saturday-Sunday 5-6 Αugust 2000. Ε. Theodossiou and Ε. Danezis.

46. The mystery of life in Earth. Vradini, Sunday, 6 Αugust 2000. Ε. Danezis and Ε. Theodossiou.

47. Extraterrestrial Intelligence. VITA, vol. 40, Αugust 2000. Ε. Theodossiou.

48. Searching for life in remote planets. Vradini, Sunday 13 August 2000. Ε. Danezis and Ε. Theodossiou.

49. The “inhabitants” of the heavenly City. Vradini, Sunday, 20 August 2000. Ε. Danezis and Ε. Theodossiou.

50. Thoughts on leaving Earth. Hemeressia-Prisma, vol. 76, Saturday-Sunday 19-20 August 2000. Ε. Danezis and Ε. Theodossiou.

51. Earth and Space. Vradini. Sunday 27 August 2000. Ε. Danezis and Ε. Theodossiou.

52. Indiction. Ephemerios, The journal of the Greek Church, vol. 9, September 2000. Ε. Theodossiou and Ε. Danezis.

53. “Modern” scientists in Ancient Greece. Vradini, Sunday 3 September 2000. Ε. Danezis and Ε. Theodossiou.

54. Τhe unknown new Universe. Vradini, Sunday 10 September 2000. Ε. Danezis and Ε. Theodossiou.

55. Τhe problem of the time’s essence in Time-space. Hemeressia-Prisma, Saturday-Sunday 16-17 September 2000. Ε. Danezis and Ε. Theodossiou.

56. Matter and anti-matter in Space. Vradini, Sunday, 24 September 2000. Ε. Danezis and Ε. Theodossiou.

57. Space Observatories. Vradini. Sunday 1 October 2000. Ε. Danezis and Ε. Theodossiou.

58. The Fileas Fog’s voyage and the measuring of time. Hemeressia-Prisma, vol. 80, Saturday-Sunday 7-8 October 2000. Ε. Theodossiou and Ε. Danezis.

59. Asteroids. Vradini, Sunday 8 October 2000. Ε. Danezis and Ε. Theodossiou.

60. Colonies in Space. Vradini, Sunday 15 October 2000. Ε. Danezis and Ε. Theodossiou.

61. Stars and star’s systems. Vradini, Sunday, 22 October 2000. Ε. Danezis and Ε. Theodossiou.

62. The precession of the Earth’s axis and the New Age. Ephemerios, The journal of the Greek Church, vol.10, October 2000. Ε. Theodossiou and Ε. Danezis.

63. The mystery of Essenes. Vradini, Sunday 5 Νοvember 2000. Ε. Theodossiou and Ε. Danezis.

64. Vikings and the discovery of America. Hemeressia-Prisma, vol. 88, Saturday-Sunday 11-12 Νοvember 2000. Ε. Theodossiou and Ε. Danezis.

65. In the days of Messiah. Vradini. Sunday 12 Νοvember 2000. Ε. Theodossiou and Ε. Danezis.

66. Mars, the red planet. Vradini, Sunday 19 Νοvember 2000. Ε. Danezis and Ε. Theodossiou

67. Τhe holy texts of Christianity. Vradini, Sunday 26 Νοvember 2000. Ε. Theodossiou and Ε. Danezis.

68. The exact day of Christ’s birth. Vradini. Sunday, 26 Νοvember 2000. Ε. Theodossiou and Ε. Danezis.

69. Black holes in Space. Vradini, Sunday 3 December 2000. Ε. Danezis and Ε. Theodossiou.

70. Comets. Vradini Sunday, 17 December 2000. Ε. Danezis and Ε. Theodossiou.

71. Myths and legents for Santa Claus. Hemeressia-Prisma, vol. 94, Saturday-Sunday 23-24 December 2000. Ε. Theodossiou and Ε. Danezis.

72. Τhe brightest… star. Vradini, Sunday 24 December 2000. Ε. Theodossiou and Ε. Danezis.

73. Constellations. A journey in Myths and Time. Pemptousia, vol. 4, December 2000. Ε. Theodossiou, Ε. Danezis and V. Manimanis.

74. Measuring time. The calendars of Ancient Greeks. Vradini. Sunday, 31 December 2000. Ε. Danezis and Ε. Theodossiou.

75. Januarius-January. Ε. Theodossiou-Ε. Danezis. KATHIMERINI- "EPTA HEMERES". Sunday 31 December 2000.

75. Incas and the measuring of time. Ε. Theodossiou-Ε. Danezis. Vradini. Sunday 14 January 2001.

76. The unknown civilisation of Ancient Sumer. Ε. Theodossiou-Ε. Danezis. Vradini. Sunday 28 January 2001.

77. Februarius-February. Ε. Theodossiou-Ε. Danezis. KATHIMERINI-EPTA HEMERES. Sunday 4 February 2001.

78. Those, who believe in the “real” truth. Ε. Danezis-Ε. Theodossiou. Vradini. Sunday 4 February 2001.

79. Kabbala. Ε. Danezis-Ε. Theodossiou. Vradini. Sunday 11 February 2001.

80. Ancient Israel. Ε. Danezis-Ε. Theodossiou. Vradini. Sunday 18η February 2001.

81. Τhe sheet of Torino. Ε. Theodossiou-Ε. Danezis. Vradini. Sunday 25η February 2001.

82. Μartius-Μarch. Ε. Theodossiou-Ε. Danezis. KATHIMERINI-EPTA HEMERES. Sunday 4 March 2001.

83. Τhe expansion of Christianity. Ε. Danezis-Ε. Theodossiou. Vradini. Sunday 4 March 2001.

84. Judas Iscariot, Ε. Theodossiou-Ε. Danezis. Vradini. Sunday 11 March 2001.

85. The Holy sheet of Torino and theological symbolism. Ε. Theodossiou-Ε. Danezis. Vradini. Sunday 18 March 2001.

86. The end of Mir. Ε. Danezis-Ε. Theodossiou. Vradini. Saturday-Sunday 24-25 March 2001.

87. Space: Future and hope of Humanity. Ε. Danezis-Ε. Theodossiou. Vradini. Saturday-Sunday 24-25 March 2001.

88. Aprilis-April. Ε. Theodossiou-Ε. Danezis. KATHIMERINI- "EPTA HEMERES". Sunday 1 April 2001.

89. Τhe real face of Jesus. Ε. Theodossiou. "HORA OF SUNDAY", Sunday 1 April 2001.

90. Trash in Space. Ε. Theodossiou. "HORA OF SUNDAY", Sunday 8 April 2001.

91. The story of the calendars. Ε. Danezis-Ε. Theodossiou. KATHIMERINI-"EPTA HEMERES". The Greek Pasca. Sunday 8 April 2001.

92. The Roman Calendars. Ε. Danezis-Ε. Theodossiou. KATHIMERINI-"EPTA HEMERES". Sunday 8 April 2001.

93. Julian calendar. Ε. Danezis-Ε. Theodossiou. KATHIMERINI-"EPTA HEMERES". Sunday 8 April 2001.

94. Νichephoros Gregoras and Georgios Gemistos. Ε. Danezis-Ε. Theodossiou. KATHIMERINI-"EPTA HEMERES". Sunday 8 April 2001.

95. Gregorian calendar. Ε. Danezis-Ε. Theodossiou. KATHIMERINI-"EPTA HEMERES". Sunday 8 April 2001.

96. The New reformed Julian calendar. Ε. Theodossiou-Ε. Danezis. KATHIMERINI-"EPTA HEMERES". Sunday 8 April 2001.

97. Oppositions against the Calendar reform in Greece. Ε. Theodossiou-Ε. Danezis. KATHIMERINI-"EPTA HEMERES". Sunday 8 April 2001.

98. The holiday of Pasca (Easter) during the first centuries of Christianity. Ε. Theodossiou-Ε. Danezis. KATHIMERINI-"EPTA HEMERES". Sunday 8 April 2001.

99.The First Ecumenical Synod. Ε. Theodossiou-Ε. Danezis. KATHIMERINI-"EPTA HEMERES". Sunday 8 April 2001.

100. Pasca for all the Christians. Ε. Theodossiou-Ε. Danezis. KATHIMERINI-"EPTA HEMERES". Sunday 8 April 2001.

101. The dates of Crucifixion and Resurrection of Jesus. Ε. Theodossiou-Ε. Danezis. "HORA OF SUNDAY", Good Saturday 14-Sunday of Easter15 April 2001.

102. The Resurrection in Eastern Civilisations. Ε. Theodossiou-Ε. Danezis. "Vradini". Good Saturday 14-Sunday of Easter15 April 2001

103. Life in Space. Ε. Theodossiou. "HORA OF SUNDAY", Sunday 22 April 2001.

104. Majus-May. Ε. Theodossiou-Ε. Danezis. KATHIMERINI-"EPTA HEMERES". Sunday 6 May 2001.

105. What is Time? Ε. Theodossiou. "HORA OF SUNDAY", Sunday 6 May 2001.

106. Cosmological views of Democritus and Modern Physics. Ε. Danezis, Ε. Theodossiou. Aeropos, vol. 37o, (Part Ι), May-June 2001.

107. Co-ordinated Universal Time. Ε. Theodossiou. "HORA OF SUNDAY", Sunday 13 May 2001.

108. Quantum Theory, Theory of Strings and Theory of Everything. Ε. Theodossiou-Ε. Danezis. The Mysteries of the Universe, vol. 1, May 2001, pp. 29-34.

109. The astronomical definition of Crucifixion and Resurrection of Jesus Christ. Ε. Theodossiou-Ε. Danezis. "Εnoriake Euthini", vol. 26, Editions of the Church of Syros. March-April 2001.

110. Junius-June. Ε. Theodossiou-Ε. Danezis. KATHIMERINI-"EPTA HEMERES". Sunday 3 June 2001.

111. Julius-July. Ε. Theodossiou-Ε. Danezis. KATHIMERINI-"EPTA HEMERES". Sunday 1 July 2001.

112. Augustus-August. Ε. Theodossiou-Ε. Danezis. KATHIMERINI-"EPTA HEMERES". Sunday 5 August 2001.

113. September. Ε. Theodossiou-Ε. Danezis. KATHIMERINI-"EPTA HEMERES". Sunday 2 September 2001.

114. A world of strings. Ε. Theodossiou-Ε. Danezis. "Physical World", vol. 4, June-July-August 2001, pp. 43-46.

115. Cosmological views of Democritus and Modern Physics. Ε. Danezis, Ε. Theodossiou. Aeropos, vol. 38, (Part IΙ), July-August 2001, pp. 30-33.

116. Planets or brown dwarfs? Ε. Theodossiou, Focus, vol. 19, September 2001.

117. October. Ε. Theodossiou-Ε. Danezis. KATHIMERINI-"EPTA HEMERES". Sunday 7 October 2001.

118. Telescopes on Earth and in Space. Ε. Theodossiou-Ε. Danezis. "Physical World", vol. 5, September-October- Nοvember 2001, pp. 6-11.

119. November. Ε. Theodossiou-Ε. Danezis. Η KATHIMERINI-"EPTA HEMERES". Sunday 4 Nοvember 2001.

120. A presocratic cosmological proposal. Μ. Danezis, S. Theodossiou. Aeropos, vol. 40,November-December 2001.

121. Islam-the Islamic calendar. Ε. Theodossiou-Ε. Danezis. Vradini. Sunday 11 November 2001.

122. December. Ε. Theodossiou-Ε. Danezis. Η KATHIMERINI-"EPTA HEMERES". Sunday 2 December 2001.

123. The Star City in Moscow. Ε. Theodossiou-P. Niarchos and V. Manimanis. Pemptousia. Vol. 7, December 2001.

124. Τhe Customs of the great Festivals. Ε. Theodossiou-Ε. Danezis. "Vradini". Sunday 23 December 2001.

126. The calendrical problem. Ε. Theodossiou and Ε. Danezis. Aeropos, vol. 41, January-February 2002.

127. From Pythagoreans to Kepler. Ε. Theodossiou, Ε. Danezis and Th. Grammenos. Aeropos, vol. 42, March-April 2002, pp. 4-9.

128. Life on Earth. Ε. Theodossiou, “The Μysteries of Universe”, vol. 3, March 2002, pp. 18-22.

129. The exact date of Jesus Resurrection. Ε. Theodossiou and Ε. Danezis. "Eleftherotypia". Good Saturday 4-Sunday of Easter 5 May 2002, pp. 34-35.

130. Stars and Constellations. Ε. Danezis- Ε. Theodossiou. The sky of summer. KATHIMERINI- "EPTA HEMERES". Sunday 23 June 2002.

131. Ursa Majoris and Ursa Minoris. Ε. Theodossiou and Ε. Danezis The sky of summer. KATHIMERINI- "EPTA HEMERES". Sunday 23 June 2002.

132. Cepheus-Cassiopeia-Draco. Ε. Theodossiou and Ε. Danezis. The sky of summer. KATHIMERINI- "EPTA HEMERES". Sunday 23 June 2002.

133. The efforts of changing the Greek names of the constellations. Ε. Theodossiou, Ε. Danezis and V. Manimanis. Aeropos, vol. 44, July-August 2002, pp. 18-24.

134. A presocratic philosophical cosmological proposal. Μ. Danezis, S. Theodossiou et al. Physical World, vol. 8, June-July-August 2002, pp. 24-27.

135. Travelling in Constandinoupolis-A personal approach. Ε. Theodossiou. Aeropos, vol. 45o, September-October 2002.

136. Predictions of aeroliths in the manuscripts of ancient Greeks philosophers. Ε. Theodossiou, P. Niarchos and V. Manimanis. Aeropos, vol. 45, September-October 2002, pp. 4-7.

137. Watching the night sky. Μ. Danezis and Ε. Theodossiou. The sky of autumn. KATHIMERINI- "EPTA HEMERES". Sunday 15 September 2002.

138. The constellation of Aquarius. Μ. Danezis and Ε. Theodossiou. The sky of autumn. KATHIMERINI- "EPTA HEMERES". Sunday 15 September 2002.

139. The constellation of Andromeda. Μ. Danezis and Ε. Theodossiou. The sky of autumn. KATHIMERINI- "EPTA HEMERES". Sunday 15 September 2002.

140. Pisces: to the limits of zodiacal zone. Ε. Theodossiou and Μ. Danezis. The sky of autumn. KATHIMERINI- "EPTA HEMERES". Sunday 15 September 2002.

141. Forgotten Constellations. Ε. Theodossiou and Μ. Danezis The sky of autumn. KATHIMERINI- "EPTA HEMERES". Sunday 15 September 2002.

142. The Japanese sundial of Ancient Epidaurus. Ε. Theodossiou and V. Manimanis. Aeropos, vol. 46, November-December 2002, pp. 16-17.

143. The Homeric Troy. Ε. Theodossiou. Pemptousia, vol. 12, December 2002.

144. Christian starry constellations (Coelum Christianum stellatum). Ε. Theodossiou and Μ. Danezis. The sky of winter. KATHIMERINI- "EPTA HEMERES". Sunday 29 December 2002.

145. Hyades and Pleiades. Ε. Danezis and Ε. Theodossiou. The sky of winter. KATHIMERINI- "EPTA HEMERES". Sunday 29 December 2002.

146. The guards of the heavenly Gates. Ε. Theodossiou and Μ. Danezis. The sky of winter. KATHIMERINI- "EPTA HEMERES". Sunday 29 December 2002.

147. Hipparchus-The father of Astronomy. Ε. Danezis and Ε. Theodossiou. "Εleftherothypia"-Historica 166, 2 January 2003, pp. 30-33.

148. The astronomer and Mathematician Claudius Ptolemy. Ε. Theodossiou and Ε. Danezis, "Εleftherothypia"-Historica 166, 2 January 2003, pp. 44-49.

149. The horizontal sundial of Athens. Ε. Theodossiou, Μ. Danezis and V. Manimanis. Aeropos, vol. 47, January-February 2003, pp. 36-37.

150. Equinoxes and Solstices-Legends for Santa Claus. Ε. Theodossiou, Μ. Danezis and Th. Κοlassis. Aeropos, vol. 47, January- February 2003..

151. Do we count the real time? Theory of Relativity and Modern Astrophysics. Ε. Theodossiou. Avaton, The mysteries of Time, vol. 30,February-March 2003, p. 62-65.

152. The calendars’ construction. Ε. Theodossiou. Ephemeris Christianiki-80 years from the New Calendar, Thursday 30 January 2003, p. 8.

153. Τhe first roman calendars. Ε. Theodossiou. Ephemeris Christianiki-80 years from the New Calendar, Thursday 13 February 2003, p. 8.

154. Julian or Old Calendar. Ε. Theodossiou. Ephemeris Christianiki-80 years from the New Calendar, Thursday 27 February 2003, p. 8.

155. The Coma of Verenices. Ε. Danezis and Ε. Theodossiou. The sky of spring. KATHIMERINI- "EPTA HEMERES". Sunday 2 March 2003, p. 17.

156. Northern Crown-Corvus-Crater and Sextant. Ε. Theodossiou and Μ. Danezis. The sky of spring. KATHIMERINI-EPTA HEMERES. Sunday 2 March 2003, p. 27.

157. Uranography on the southern sky. Ε. Danezis and Ε. Theodossiou. The sky of spring. KATHIMERINI- "EPTA HEMERES". Sunday 2 March 2003, p. 23-25.

158. Juno and Hercules. Ε. Theodossiou and Ε. Danezis. The sky of spring. KATHIMERINI- "EPTA HEMERES". Sunday 2 March 2003, p. 26-30.

159. Mani and the Greek revolution against the Turks-Travelling in Mani. Ε. Theodossiou. Aeropos, vol. 48, Μarch-April 2003.

160. Moscow and Αstronautics. The Center Yuri Gaggarin. Ε. Theodossiou. Aeropos, vol. 48, March-April 2003, pp. 34-43.

161. Gregorian or New Calendar. Ε. Theodossiou. Ephemeris Christianiki-80 years from the New Calendar, Thursday 13 March 2003, p. 8.

162. Oppositions against the New Calendar. Ε. Theodossiou. Ephemeris Christianiki-80 years from the New Calendar, Thursday 27 March 2003, p. 8.

163. The New Julian calendar for the Orthodox Church. Ε. Theodossiou. Ephemeris Christianiki-80 years from the New Calendar, Thursday 10 April 2003, p. 8.

164. The ancient clepsydra of Athens. Ε. Theodossiou. Aeropos, vol. 50, July-August 2003.

165. Cosmological views of Ancient Greeks philosophers. Ε. Theodossiou. Pemptousia, vol. 14, August 2003.

166.The Great moments of Physics on the Andros island. Ε. Theodossiou. Aeropos, vol. 51, September October 2003, pp. 38-43.

167. The Cosmology of Democritus. Μ. Danezis, Ε. Theodossiou, V. Manimanis, Th. Grammenos, Physical World, vol. 12 (171), June, July, August 2003, pp. 6-15.
168. The cosmological myths of Babylonians. Ε. Theodossiou, Physical World Junior, vol. 2, November 2003.

169. The “sapere-vedere” of Leonardo da Vinci. Ε. Theodossiou, Physical World, vol. 13 (172), September, October, November 2003.

170. The cosmological myths of Ancient Egyptians and of Hindu. Ε. Theodossiou, Physical World Junior, vol. 3, December 2003.

171. Pompeii, the necropolis of Italy. Ε. Theodossiou. Pemptousia, vol. 15, December 2003.
172. Thoughts and scientific views about the Star of Bethlehem. Ε. Theodossiou and Ε. Danezis. KATHIMERINI- "EPTA HEMERES". Sunday 21 December 2003.

173. The “real” Star of Bethlehem. Ε. Danezis and Ε. Theodossiou. KATHIMERINI- "EPTA HEMERES". Sunday 21 December 2003.

174. The mysterious presence of Magi in front of the Holy infant. Ε. Theodossiou and Ε. Danezis. KATHIMERINI- "EPTA HEMERES". Sunday 21 December 2003.

175. The “pentathlos” Eratosthenes (Eratosthène le pentathlète). Editions Le Pommier-Paris. International Collaboration-Institute Nationale de Recherche Pédagogique in France, 2004.

176. The Pre-Aristarchean Pythagoreans: The Views of Iketas, Ecphantos and Heraclides of Pontos. Efstratios Theodossiou and Vassilios N. Manimanis. Aeropos, vol. 55, May-June 2004.
177. The Pre-Aristarchean Pythagoreans: The Views of Philolaos of Croton. Efstratios Theodossiou, Vassilios N. Manimanis and Emmanuel Danezis. Aeropos, vol. 55, May-June 2004.
178. The Heliocentric System from the Orphic Hymns and the Pythagoreans to the Emperor Julian. Efstratios Theodossiou and Vassilios N. Manimanis. Aeropos, vol. 55, May-June 2004.
179. The Heliocentric System of Aristarchus of Samos in the Ancient Greek Writers and the Modern Greek References in Favor of Him. Efstratios Theodossiou. Aeropos, vol. 55, May-June 2004.
180. The Heliocentric System of Aristarchus of Samos in the Modern International References in Favor of Him. Efstratios Theodossiou. Aeropos, vol. 55, May-June 2004.
181. The peculiar new Universe of Albert Einstein. Emmanuel Danezis and Efstratios Theodossiou. Eleftherotypia, Thursday May 29, 2004, Historica, vol. 237, pp. 18-23.
182. The peculiar effects of the Theory of Relativity. Efstratios Theodossiou and Emmanuel Danezis. Eleftherotypia, Thursday May 29, 2004, Historica, vol. 237, pp. 24-31.
183. Glossary of Relativity. Efstratios Theodossiou. Eleftherotypia, Thursday May 29, 2004, Historica, vol. 237, pp. 48-49.
184. The Heliocentric System. The Contribution of the Arabic World in Astronomy. Efstratios Theodossiou, Vassilios N. Manimanis and Emmanuel Danezis. Aeropos, vol. 56, July-August 2004.
185. The Heliocentric System in Byzantium and in Arabs. Astronomy in Byzantium and the West until Copernicus. Efstratios Theodossiou and Vassilios N. Manimanis. Aeropos, vol. 56, July-August 2004.
186. The exploration of the Moon. Efstratios Theodossiou and Emmanuel Danezis. Kathimerini-Epta Hemeres, Sunday, 5 December 2004.
187. The Dreamers of the Space. Emmanuel Danezis and Efstratios Theodossiou. Kathimerini-Epta Hemeres, Sunday, 5 December 2004.
188. Christmas, with the green color of the hope and the nature. Efstratios Theodossiou and Emmanuel Danezis. Vradini of the Sunday, Sunday, 19 December 2004.
189. The Customs for the Christmas dinner. Efstratios Theodossiou and Emmanuel Danezis. Vradini of the Sunday, Sunday, 25/26 December 2004.
190. Santa Claus is coming' Myths and traditions for the Saint with the gifts. Efstratios Theodossiou and Emmanuel Danezis. Vradini of the Sunday, Sunday, 1/2 January 2005.
191. The ancient sculptured calendar of Saint Elefterios. Efstratios Theodossiou, Vassilios N. Manimanis and Markos Katsiotis. Aeropos, vol. 59, January-February 2005, pp. 10-13.
192. The orbits of the planets. Emmanuel Danezis and Efstratios Theodossiou. KATHIMERINI-EPTA HEMERES, Sunday, 20 February 2005.
193. Comets-the dirty snowballs. Efstratios Theodossiou and Emmanuel Danezis. KATHIMERINI-EPTA HEMERES, Sunday, 20 February 2005.
194. Easter and Religion. Stratos Theodossiou and Manos Danezis, Vradini of the Sunday, April 30 - May 1, 2005.
195. Adonis and Ancient religions. Stratos Theodossiou and Manos Danezis Vradini of the Sunday April 30 - May 1, 2005.
196. Aerides-The Tower of the Winds. Stratos Theodossiou and Manos Danezis Το Aeropos, vol. 61, Μay-June 2005, pp. 10-13.
Sirius in the art and Astronomy of the Dogon tribe. Aeropos, vol. 62, July-August 2005, pp. 4-7.
197. Space Stations. Manos Danezis and Stratos Theodossiou, Kathimerini of the Sunday, EPTA HIMERES, 24 July, 2005.
198. The Chronicle of the Rockets. Stratos Theodossiou and Manos Danezis Kathimerini of the Sunday, EPTA HEMERES, 24 July, 2005.
199. Hosios Loukas Convent. Stratos Theodossiou and Aris Dacanalis, Pemptousia, vol. 18, August-November 2005, pp. 126-133.
200. The astronomy of Anaximander. V.N. Manimanis and Stratos Theodossiou. Periscopio of the Science, vol. 296, September 2005.
201. Andre Marie Ampere-His life and his scientific work. Stratos Theodossiou and Manos Danezis. Elfterotypia-Historika, October 27, 2005, pp. 3-17.
202. Andre Marie Ampere-Electrodynamics. Manos Danezis and Stratos Theodossiou. Elfterotypia-Historika, October 27, 2005, pp. 3-17.
203. The study of small time intervals according to the Ancient Greek astronomers. Stratos Theodossiou, Dimitris Papathanasoglou and Vasilios Manimanis, Aeropos, no. 63, September-October 2005.
204. Albert Einstein-The Father of Theory of Relativity, Stratos Theodossiou and Manos Danezis. Pemptousia, vol. 19, December 2005-March 2006, pp. 60-64.
205. Cosmological constant - the Einstein's great fault. Stratos Theodossiou. Pemptousia, vol. 19, December 2005-March 2006, pp. 66-76. On line: www.emptousia.com
206. The ancient Macedonian calendar and its path through the ages. Stratos Theodossiou, Manos Danezis, Theophanis Grammenos and Vassilios Manimanis, Aeropos, 16 pages, vol. 65, January-February 2006.
207. Untangible world and Modern Physics. News paper Christianike, pp.7 and 10. Thursday 23 February 2006.
208. Τheophilos Kairis- Th initiator of a new religion in Greece. Stratos Theodossiou and Manos Danezis, Istorika Themata-Eleftherotypia. Vol. 48, pp. 104-117.
209. Solar eclipses, Stratos Theodossiou. Helioparty at the University of Athens. http://solar-eclipse.uoa.gr/info
210. All about solar eclipses. Stratos Theodossiou and Manos Danezis. Το Paron tes Kyriakes, Sunday 2 Αpril 2006, no. 700, p. 25.
211. A Fear for the Space. Stratos Theodossiou and Manos Danezis. Pemptousia, vol. 20, April-July 2006, pp. 82-88.
212. The beginning of the dates in Ancient Greece. Stratos Theodossiou and Manos Danezis. Aeropos, vol. 67, May-June 2006, pp. 28-30.
213. Solar and lunar eclipses. . Stratos Theodossiou and Manos Danezis. Pemptousia, vol. 21, August-November 2006.
214. Nicolaus Copernicus-The founder of Astronomy. Stratos Theodossiou and Manos Danezis. Historica Themata, vol. 350. Athens, Οctober 2006, pp. 92-103.
215. The Quadruplex sundial of Andronicus Kyristes in Tenos. Stratos Theodossiou, V. Manimanis, P. Mantarakis and Chysostomides Harilaos, Aeropos, vol. 70, Athens, November-December 2006.
216. Research and proposals for the Star of Bethlehem. Stratos Theodossiou. "The Christmas Star", Eugenides Foundation Athens, December 2006, pp. 69-73.
217. Here Magi from East..., Stratos Theodossiou and Manos Danezis. "The Christmas Star", Eugenides Foundation Athens, December 2006, pp. 109-114.
218. The Star of Bethlehem. Stratos Theodossiou and Manos Danezis. " Astir tis Anatolis", vol. 11, December 2006, pp. 339-341.
219. John C. Mather and George F. Smoot: The Nobel prizes of Physics 2006. Pemptousia, vol. 22, December 2006-March 2007, pp. 86-90.
220. The unknown Slovakia, Stratos Theodossiou, Pemptousia, vol. 23, April-July, 2007, pp. 86-90.
221. Τycho Brahe, the greatest observer in Astronomy. Stratos Theodossiou, Manos Danezis. Istorika Themata, vol. 63, June, 2007, pp. 44-61.
222. Theophilos Kairis, Stratos Theodossiou, Manos Danezis, Markos Katsiotis and Petros Mantarakis, Aeropos, vol. 75, September-October 2007.
223. Thales of Miletus, The introducer of the first principle, Stratos Theodossiou and Manos Danezis, Pemptousia, vol. 25, December 2007-March 2008, pp. 98-102. On line: www.pemptousia.com
224. Rigas Velestinles, Stratos Theodossiou, Vasileios Manimanis, Milan Dimitrijevic and Manos Danezis, Aeropos, vol. 76, November-December 2007.
225. Mythology, Astronomy and Art, Theodossiou, E., Manimanis, V.N., Dimitrijevic, M. and Danezis, E., Aeropos, vol. 77, January-February, 2008, pp. 4-10.
226. Johannes Kepler the genius interpretator of planets' motion. Stratos Theodossiou and Manos Danezis. Istorika Themata, vol. 69, January 2008, pp. 110-119.
227. Leukippus and Democritus-The fathers of the inflation Cosmology. M. Danezis and E. Theodossiou. Journal Geotropio, Eleftherotypia, No. 414, 22 March 2008, pp. 71-77.
228. In the mysterious ancient Soumer. E. Theodossiou and M. Danezis. Journal Geotropio, Eleftherotypia, No. 418, 19 April 2008, pp. 72-77.
229. Anaximander-apeiron, E. Theodossiou and M. Danezis, Pemptousia, vol. 26, April-July 2008, pp. 86-93. On line: www.pemptousia.com
230. Τhe significance of Hydor from ancient Greek cosmogonies to modern Astrophysics, E. Theodossiou, M.S. Dimitrijevic and M. Danezis, Aeropos, vol. 79, May-June 2008, pp. 2-9.
231. Giordano Bruno: A martyr of Science. Istorica Themata, no. 74, June 2008, pp. 111-119.
232. Nicolas Tesla: The magician of Electricity. E. Theodossiou, Milan S. Dimitrijevic and M. Danezis. Journal Geotropio, Eleftherotypia, No. 433, 2 August 2008, pp. 72-77.
233. Galileo Galilei - The astronomer who proved that the Earth is moving. E. Theodossiou and M. Danezis. Istorica Themata, no. 70, December 2008, pp. 108-119.
234. Before the Universe, M. Danezis and E. Theodossiou. Journal Geotropio, Eleftherotypia, No. 453, 20 December 2008, pp. 72-77.
235. 2009: International year of Astronomy, E. Theodossiou and M. Danezis. Journal Geotropio, Eleftherotypia, No. 458, 20 January 2009, pp. 70-77.
236. Αstronights in Ano Brontou Serron: Calendar 2009. Publ. Synandisi, Society of Friends of Ano Brontou Serron. January 2009.
237. The man who moved the Earth. Kanaris Tsinganos and Stratos Theodossiou Personal view. Science - Τechnology, Kathimerini, Saturday, February 14, 2009.
238. Astronomy in history and civilization. Stratos Theodossiou. The adventure of the Universe - From Galileo till today. Eleftherotypia - Epiloges, Saturday, February 14, 2009, pp. 10-23.
239. 2009: Ιnternational Year of Astronomy: 1609-2009: 400 years from Galileo and Kepler, E. Theodossiou and M. Danezis, Aeropos, vol. 84, Μarch-Αpril, 2009, pp. 46-49.
240. The different meaning of Ouranos and aether in the books of Aristotle. E. Theodossiou, Milan Dimitrijevic and M. Danezis, Aeropos, vol. 85, Μay-June, 2009, pp. 4-7.
241. 2009: Ιnternational Year of Astronomy: The renovators of Astronomy in Greece: From G, Vouris to D. Eginites. E. Theodossiou, E. Danezis and Manimanis V.N., Aeropos, vol. 85, Μay-June, 2009, pp.8-22.
242. Egyptian Astronomy. E. Theodossiou and E. Danezis. Geotropio-Elefterotypia vol. 477, June 6, 2009, pp. 72-77.
243. Presocratic Greek Philosophers and environment. E. Theodossiou and E. Danezis and Dimitrijevic Milan, Aeropos, vol. 84, Sep.-October, 2009, p4-9.
244. The contribution of Ancient Greeks in astronomy. E. Theodossiou, HIPPARCHOS-The Hellenic Astronomical Society Newsletter, Vol. 2, Issue 6, pp. 52-56.
245. Νewton-The leading representative of the European Astronomy. E. Theodossiou and M. Danezis. Istorica Themata, no. 94, April 2010, pp. 106-119.
246. Cartesius-Rene Descartes. E. Theodossiou and M. Danezis. Istorica Themata, no. 99, February 2011, pp. 92-101.
247. The contribution of Ancient Greeks in astronomy. E. Theodossiou, HIPPARCHOS-The Hellenic Astronomical Society Newsletter, Vol. 2, Issue 6, pp. 52-56.
248. Toward a new theory of Knowledge. E. Theodossiou, Physical World, vo.l 42, January-February-March 2011. Ιανουάριος -Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011.
249. The dilution of the senses, E. Theodossiou, Focus, vol. 135, May 2011.
251. Τhe contribution of Byzantine scholars in Astronomy and Cosmology-The Byzantine astronomers and scientists (326 - 1453 μ.Χ.). Symposium: The Contribution of priests in Enlightenment . Series Poimantike Bibliotheca No. 26. Publications of the Church of Greece. Athens 2011.
252. Anaximenes from Miletos (585-525 B.C). (On line: www.pemptousia.com). Articles/Philosophy, Μay 23, 2011.
253. Presocratic Greek philosophers and Enviroment. Stratos Theodossiou, Pemptousia (On line: Pemptousia.com). Articles/Philosophy, July 13, 2011
254. John C. Mother and G.F. Smoot: Physics' Νοbel 2006-ΟThe Chartographers of the Universe. Stratos Theodossiou, Pemptousia (On line: Pemptousia.com). Articles/Physics, July 2, 2011, 2 Ιουλίου 2011.
255. Astronomy in History and Civilization-The science that help us to reach Heavens. Pemptousia (On line: www.pemptousia.com). Articles/Science, July 18, 2011.
256. The Unification of Knowledge. Stratos Theodossiou, Pemptousia (On line: Pemptousia.com). Articles/Philosophy, July 25, 2011
257. Invisible World and Modern Physics (part I)-Modern Science and Theology. Stratos Theodossiou,Pemptousia (On line: www.pemptousia.com), Articles/Science/Physics, July 26, 2011.
258. Invisible World and Modern Physics (part II)-Modern Science and invisble World. Stratos Theodossiou, Pemptousia (On line: www.pemptousia.com), Articles/Science/Physics, July 27, 2011.
259. The inconvenient relation between Science and Religion. Stratos Theodossiou, Pemptousia (On line: www.pemptousia.com), Articles/Science/Physics, July 28, 2011.
260. The Cosmogony of Ancient Greeks. Stratos Theodossiou, Pemptousia (On line: www.pemptousia.com), Articles/Science/Physics, August 14, 2011.
261. Danger from Asteroids and Comets. Stratos Theodossiou, Pemptousia (On line: www.pemptousia.com), Articles/Science/Physics, August 21, 2011.
262. Toward the absolute Knowledge - Thoughts about Science, Stratos Theodossiou, Science Illustrated, No. 74, Nοvember 2011, Athens, pp. 24-25.
263. The construction of an equatorial sundial with a reference to Anaximander's skiatheron. A. Galanakis, E. Theodossiou & V.N. Manimanis.
Journal Ouranos, pp. 6-12, January 2012.
Βλέπε: http://www.astronomos.gr/component/k2/item/376-teuxos-82 15/2/2012:
265. Πόσο επικίνδυνο είναι το μέλλον;
Βλέπε:
http://www.pemptousia.gr/28086/13/2/2012:
266. Εξωγήινη ζωή, Βλέπε: http://www.pemptousia.gr/28075/08/2/2012:
267. Σύμπαν και νέα φυσική, Βλέπε: http://www.pemptousia.gr/07/2/2012:
268. Αϊνστάιν και... βόμβα εμπνέουν Νταλί,
Βλέπε: http://www.pemptousia.gr/07/1/2012:
269. Ο εποικισμός του διαστήματος,
Βλέπε: http://www.pemptousia.gr/2012/01/07/1/2012:
270. Το σύμπαν που αγάπησα, Βλέπε:
www.pemptousia.gr/author/στράτος-θεοδοσίου13/10/2011:271. Μελέτη και προσανατολισμός του «Δρακόσπιτου» της Όχης στην Εύβοια-Κατοικία, χώρος λατρείας ή πανάρχαιο αστεροσκοπείο; ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ. Arxaiologia on line.Archaeology newsroom - Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012.
272. Οι άγνωστες πυραμίδες της Ελλάδας, 21 Νοεμβρίου 2011, Πεμπτουσία, Πολιτισμός/Αρχαιολογία, Pemptousia on line: http://www.pemptousia.gr/2012/11/
273. Η αντίληψη του χρόνου από τον άνθρωπο στην διδασκαλία του Ιωάννη Φιλόπονου και η συσχέτισή της με τη Γενική θεωρία της Σχετικότητας. Καλαχάνης, Κ., Θεοδοσίου, Στρ., Πάνου, Ε. και Μανιμάνης, Β., Physics News, vol. 4, Δεκέμβριος 2012, σελ. 13-17.