Δημοσιεύσεις / ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ι. Eπιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές

(Όποιος ενδιαφέρεται για κάποια από τις εργασίες, μπορεί να τη ζητήσει από τον συγγραφέα ή να δει την ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, όπου για τις περισσότερες δίνονται τα πλήρη κείμενα. Mετά τις εργασίες δίνεται το impact factor των περιοδικών και το h-index)

1. Empirical effective temperatures of B and early A stars, Mon. Not. R. Astr. Soc. (Montly Notices of the Royal Astronomical Society) Vol. 192, 745, 1980, E. Kontizas and E. Theodossiou.

2. Empirical effective temperatures of late O, B, A and early F stars, Mon. Not. R. Astr. Soc. Vol. 214, 327, 1985, E. Theodossiou.

3. Observed radii and structural parameters of star clusters in the SMC. III. Astronomy and Astrophysics Suppl. Series Vol. 65, 207, 1986. M. Kontizas, E.  Theodossiou, E. Kontizas.

4. SMC globular clusters candidates for Mass Segregation, Mon. Not. R. Astr. Soc. Vol. 277, 257, 1987, M. Kontizas, E. Theodossiou and E. Kontizas.

5. The far UV spectrum of the Be star 88 Herculis. Astronomy and Astrophysics Suppl. Series Vol. 72, 497-504, 1988, E. Danezis and E. Theodossiou.

http://adsabs.harvard.edu/full/1988A%26AS...72..497D 

6. The UV spectrum of the Be star 88 Herculis. Astrophysics and Space Science Ap&SS Vol. 174, 49-90, 1990, E. Danezis and E.Theodossiou.

7. The far UV spectrum of the Be star AX Mon. Astrophysics and Space Science Ap&SS Vol. 179, 111-139, 1991, E. Danezis, E. Theodossiou and P.G. Laskarides.

8. The far UV spectrum of the O4V(f) star 9 Sagittarii, Astrophysics and Space Science Ap&SS Vol. 179, 13-37, 1991, P.G. Laskarides, E. Danezis and E. Theodossiou.

9. The far UV spectrum of the O4I(n)f star ζ Puppis, Astrophysics and Space Science Ap&SS Vol. 183, 67, 1991, P.G. Laskarides, E. Danezis and E. Theodossiou.

10. The stellar temperature scale for stars of spectral types O8-F6 and the standard deviation of the MK spectral classification. Astrophysics and Space Science Ap&SS Vol. 183, 91-115, 1991, E. Theodossiou and E. Danezis.

http://articles.adsabs.harvard.edu//full/1991Ap%26SS.183...91T/0000091.000.html 

11. The UV spectrum of the RS CVn Binary, SZ Psc., Astrophysics and Space Science Ap&SS Vol. 187, 307, 1992, E. Danezis, E. Antonopoulou, E. Theodossiou and M. Mathioudakis.

12. The UV spectrum of the Binary system TY Pyx., Astrophysics and Space Science Ap&SS Vol. 200, 47, 1993, Danezis, E., Antonopoulou, E. and Theodossiou, E.

13. A presocratic cosmological proposal. Journal of Astronomical History and Heritage JAH2 Vol. 2, No. 2, June 1999, pp. 125-130. E. Danezis, E. Theodossiou and Th. Grammenos.

14. From Pythagoreans to Kepler: The dispute between the geocentric and the heliocentric system. Journal of Astronomical History and Heritage JAH2 Vol. 5, No. 1, June 2002, pp. 89-98. E. Theodossiou, E. Danezis, V.N. Manimanis and E.-M. Kalyva.

15. The Russians Calendars after the Christianization of the country. Journal of the Astronomical and Astrophysical Transactions, Vol. 21, Nο. 1-3, June 2002, pp. 149-153. E. Theodossiou, V.N. Manimanis and E. Danezis.

16. The Calendar of the Greek Orthodox Church. Journal of the Astronomical and Astrophysical Transactions, Vol. 21, Nο. 1-3, June 2002, pp. 145-148. M. Dimitrijevic and E. Theodossiou.

http://www.ingentaconnect.com/content/tandf/gaat/2002/00000021/f0030001/art00022
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10556790215577

17. The fall of a meteorite at Aegos Potami in 467 BC. Journal of Astronomical History and Heritage JAH2 Vol. 5, No. 2, Number 10, December 2002, pp. 135-140. E. Theodossiou, P. Niarchos, V.N. Manimanis and W. Orchiston.

http://eprints.jcu.edu.au/4968/1/4968_Theodossiou_et_al...2002.pdf 

18. A new model for the structure of the DACs regions in the Oe and Be stellar atmospheres. Astrophysics and Space Science Ap&SS Vol. 284, No. 4, 2003, pp. 1119-1142. E. Danezis, D. Nikolaidis, V. Lyratzi, M. Stathopoulou, E. Theodossiou, A. Kosionidis, C. Drakopoulos, G. Christou and P. Koutsouris

http://www.springerlink.com/content/l84702243222h04j/ 

19. The first tower clock in Athens. Horological Journal, Vol. 145, Νο. 8, August 2003, p. 288-292. E. Theodossiou, S. Azzopardi and V.N. Manimanis.

20. The Christian chronologies of the Creation and the view of modern Astrophysics. Journal of the Astronomical and Astrophysical Transactions, Vol. 23, Nο. 1, February 2004, pp. 75-80. E. Theodossiou. 

21. The different meanings of the term Ouranos and the importance of Aether in Aristotle's works On the Heaven and On the Cosmos. Journal of the Astronomical and Astrophysical Transactions Vol. 23, Nο. 1, February 2004, pp. 81-84. E. Theodossiou.

22. Theophilos Kairis: The Creator and Iniator of Theosebism in Greece. Journal of the European Legacy, Vol. 9, No. 6, pp. 783-797, 2004. E. Theodossiou, Th. Grammenos and V.N. Manimanis.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1084877042000311626 

23. Reforma calendaruli iulian la sinodul de la Constantinopol din 1923. Jurnale Νova Reprezentare a Lumii Vol. 5, 2005, pp. 81-86. Μ. Dimitrijevic and E. Theodossiou.

24. Un-tangible World and Modern Physics. European Journal of Science and Theology. Vol. 1. No. 4, December 2005, pp. 11-17. E. Danezis, E. Theodossiou, Y. Gonidakis and M.S. Dimitrijevic.

25. Nicephoros Gregoras-The greatest Byzantine astronomer. Astronomical and Astrophysical Transactions, Vol. 25, No. 1, February 2006, pp. 105-118. E. Theodossiou, V.N. Manimanis, M.S. Dimitrijevic, M. and E. Danezis. Full text:
http://images.astronet.ru/pubd/2008/09/29/0001230906/105-118.pdf

http://www.tandfonline.com/toc/gaat20/25/1
www.ingentaconnect.com/content/tandf/gaat/2006/00000025/.../art00009

26. The greatest Byzantine astronomer Nicephoros Gregoras and the Serbs-Haјbeђи Визаңтијски астроңом Ниђифор Григoра и Срби. Journal of Classical Studies "Matica Srpska", Vol. 8, 2006, pp. 149-168. E. Theodossiou and M.S. Dimitrijevic.

http://www.citeulike.org/article/668797
http://www.ingentaconnect.com/content/tandf/gaat/2006/00000025/00000001/art00009 

27. The lost Roman calendars of Ancient Macedonia., Astronomical and Astrophysical Transactions Vol. 25, No. 4, August 2006, pp. 347-354. E. Theodossiou and P. Mantarakis.

28. A new model for the structure of the DACs and SACs regions in the Oe and Be stellar atmospheres. Publ. Astron. Soc. Japan PASJ Vol. 59, 827-834, 2007 August 25. E. Danezis,..., and E. Theodossiou.

29. Cosmological Questions in the Homilies on Hexameron of Saint Basil the Great- Κocмoлщка питања ў беседама на шестодңев Bасилија Bелиқог, Journal Cbecke Vol. 83, Κнижевност-Уметност-Култура, Maрт 2007, pp. 58-62. E. Danezis, E. Theodossiou and M.S. Dimitrijevic.

30. Demetrios Eginitis: Restorer of the Athens Observatory, Journal of History of Astronomy and Heritage JAH2 Vol. 10, No. 2, 2007, pp. 123-132. E. Th. Theodossiou, V.N. Manimanis and P. Mantarakis. 

31. Rigas Velenstinles: A visionary pioneer of Greek Enlightement and Martyr of Freedom. Journal Phlogiston-The journal of the Serbian Society for the History of Science, Vol. 14, July 2007. E. Theodossiou, V.N. Manimanis, M.S. Dimitrijevic and E. Danezis.

http://www.muzejnt.rs/en/334
http://adsabs.harvard.edu/abs/2008AIPC.1043...74T

32. "Hydor" from ancient Greek Cosmogonies to Modern Astrophysics. Transdisciplinarity  in Science and Religion Journal, Vol. 1, 2007, pp. 117-128. E. Theodossiou,  M.S. Dimitrijevic,  V.N. Manimanis and Th. Grammenos.

www.bergfiles.com/i/bf4ddbff0ah35i0 

 33. Milutin Milancovic and the Reform of the Julian Calendar in 1923. Journal of Astronomical History and Heritage JAH2, Vol. 11, No. 1, 2008, pp. 50-54. M.S. Dimitrijevic and E. Theodossiou.

34. Oд Aнаkcиmaндрoboг Apeiron y cтaрoj  грчkoj дo Тeoриje o Beckoначнocти  и moдeрнoj Kocmoлиjи-From Apeiron of Anaximander in Ancient Greece to the Theory of Infinite Universes in Modern Cosmology, Journal of Classical Studies ‘Matica Srpska', Vol. 10, 2008, pp. 281-297. Ефстратије Теодосиу, Петрос Мантаракис, Милан C. Димитријевић.
www.maticasrpska.org.rs/casopisi/klasicne_studije_10.pdf

35. The Heliocentric system from the Orphic Hymns and the Pythagoreans to emperor Julian, Bulgarian Astronomical Journal, Vol. 11, 2008. E. Theodossiou, A. Dacanalis, M.S. Dimitrijevic and P. Mantarakis.

http://www.astro.bas.bg/AIJ/issues/n11/13_Theodos.pdf
http://www.astro.bas.bg/AIJ/issues/n11/index.html

36. Study and Orientations of the Mt. Oche "Dragon House" in Euboea, Greece. Journal of History of Astronomy and Heritage JAH2 12, No. 2, 2009, 151-156, E. Theodossiou, V.N. Manimanis, M. Katsiotis and D. Papanikolaou.

37. Pорекло хелиоцентричног система. Phlogiston-The journal of the Serbian Society for the History of Science, Vol. 16, pp. 83-105, Eфстратије Tеодосиу, Aри Δаканалис, Μилан C. Δимитријевић, Πетрос Μантаракис (Serbian version). Αs: Origins of the Heliocentric System. Phlogiston-The journal of the Serbian Society for the History of Science, Vol. 16, pp. 107-125 (English version), 2008. E. Theodossiou, A. Dacanalis, M.S. Dimitrijevic and P.Z. Mantarakis.

38. The Cosmology of the Gnostics and the Orthodox Church. Journal Transdisciplinarity in Science and Religion, Vol. 5, pp. 47-52, 2009. E. Theodossiou, V.N. Manimanis, E. Danezis and M.S. Dimitrijevic. 
http://www.scribd.com/doc/21755414/4/The-Cosmology-of-the-Gnostics-and-the-Orthodox-Church
 
http://www.it4s.ro/transdisciplinarity/tds_contents.htm 

39. Orthodox Church and Astronomy in Common Fight against Astrological Superstition. Journal Transdisciplinarity in Science and Religion, Vol. 5, pp. 87-93,  2009. M.S. Dimitrijevic and E. Theodossiou.

40. Scientific Cosmology in parallel with Religious Cosmology. Special issue of the Journal of CDST, Universitaria Printing House, University of Craiova. E. Theodossiou, E. Danezis and V.N. Manimanis.

41. The Heliocentric system from the first seeds in Orphic Hymns and the Pythagoreans to the Emperor Julian. Xелиоцентрични Πoгет..., Eфстратије Tеодосиу, Aри Δаканалис, Μилан C. Δимитријевић, Πетрос Μантаракис (Serbian version). Journal of Classical Studies ‘Matica Srpska' Vol. 11, 2009, pp. 155-174.
42. A study of the atmospheric structure of AX Mon (HD 45910). A. Antoniou, E. Danezis, E. Lyratzi, L.C. Popovic, M.S.Dimitrijevic, E. Theodosiou, and D. Stathopoulos,Comm. in Asteroseismology, vol. 159, 2009.

43. The cosmology of Democritus, Bulgarian Astronomical Journal, Vol. 13, 2008. E. Theodossiou, A. Dacanalis, M.S. Dimitrijevic and P. Mantarakis, 2010, pp. 140-152.

http://www.astro.bas.bg/AIJ/issues/n13/11_EDanezis.pdf 

44. The Large Built Water Clock of Amphiaraeion. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, MAA, vol. 10, No.1, pp. 159-161. E. Theodossiou, M. Katsiotis, V.N. Manimanis, P. Mantarakis, March 2010.http://www.rhodes.aegean.gr/maa_journal/Theodosiou%2010_1.pdf

Impact Factor (1.16 το 2010). 

Dear Dr. Theodossiou,

We are writing to you because we recently read your paper "THE LARGE BUILT WATER CLOCK OF AMPHIARAEION" in Mediterranean Αrchaeology & archaeometry. Your paper was listed in the references in a manuscript we were editing, and your email was listed as the corresponding author. We would like to congratulate you on your publication.

Thank you for your attention.

Sincerely,
Paul Kretchmer, Ph.D., Managing Director
San Francisco Edit, 3 Pine Ridge Way Mill Valley, CA 94941
kretchmer@sfedit.net
http://www.sfedit.net

45. The inconvenient relation between religion and science: The prevalence of the heliocentric theory, European Journal of Science and Theology, September 2010, Vol. 6, No.3, 47-56, E. Theodossiou, V.N. Manimanis and M.S. Dimitrijevic.
46. From the Infinity (Apeiron) of Anaximander in Ancient Greece to the theory of Infinite Universes in Modern Cosmology, Journal Astronomical and Astrophysical Transactions Vol. 27, Issue 1, 2010/11. E. Theodossiou, P. Mantarakis, V.N. Manimanis, M.S. Dimitrijevic and E. Danezis.
http://www.aaptr.com/upload/AAPTR/pdf/153_167_Theodossiou.pdf
47.
The theory of Pantachekineton of Benjamin Lesvios. Journal Phlogiston-The journal of the Serbian Society for the History of Science, vol. 18/19, pp. 7-32, March 2011.
48. Gaia, Ouranos, Helios and Selene: The three principal celestial bodies and the sky in Ancient Greek Cosmogony. E. Theodossiou, V.N. Manimanis, M.S. Dimitrijevic and P. Mantarakis. Bulgarian Astronomical Journal, vol. 16, pp. 90-108, 2011.

http://www.astro.bas.bg/AIJ/issues/n16/06_MDmitriev.pdf

49.
Astronomy and constellations in Iliad and Odyssey. E. Theodossiou, V.N. Manimanis, P. Mantarakis, and M.S. Dimitrijevic. Journal of History of Astronomy and Heritage JAH2, vol. 14 (1). March 2011, pp. 22-30.Θέμα: about research paper-iliad and odyssey
FROM: "nilam Ingole"
December, Sunday 13, 2020 7:19
To: etheodos@phys.uoa.gr

Dear Sir,
I Nilam Ingole, from Pune, India, have got the chance to go through your research paper in the Journal of Astronomical History and Heritage named Astronomy and Constellations in the Iliad and Odyssey. I must congratulate first for coming up with such a unique topic. The research paper is amazing with detailed knowledge shared from two of the oldest and finest literary works. I must tell you that I belong to the Literature field and I am working on my research topic,though I haven't yet got the admission for PhD and was searching for some relevant papers and somehow I got this fine work of yours. I am noticeably drawn to this topic since many years and now planned to do a PhD on it. Literature is such a giant form and so is Science and technology. Somewhere I feel both are connected and trying to find out how. Your research paper is very much helpful and will take the reference of it. My proposed topic is 'Impact of Interplanetary Objects on Literature'. So this is like your( technical person who is thinking about literature) energy is flowing to me( literature person thinking about astrophysics/ technicality) and vice versa This fact is indeed vital that some of the equations from science are getting solved with the help of literature and some of the unsolved mysteries in literature are answered with science.

I again thank you for such a nice research and looking forward for more articals if there are any.

Thanks and regards
Nilam Ingole
Pune, India
The Earth,Milky way
The Universe.

50. The contribution of the Church in Byzantium to the Natural Sciences - Byzantine astronomers and scientists. E. Theodossiou, V.N. Manimanis, and M.S. Dimitrijevic. European Journal of Science and Theology, EJST 6, No. 4, 57-69, December 2010.

51. Six calendar systems in the European history from 18th to 20th Century. E. Theodossiou, V.N. Manimanis and M. Dimitrijević. Bulgarian Astronomical Journal, vol. 16, pp. 111-129, 2011.
http://www.astro.bas.bg/AIJ/issues/n16/ETheodos.pdf
http://www.astro.bas.bg/AIJ/issues/n16/index.html

52. The cosmological theories of the pre-Socratic Greek philosophers and their philosophical views for Environment. E. Theodossiou, V.N. Manimanis and M. Dimitrijević. Facta Universatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, vol. 10, No 1, 2011, pp. 89-99.
http://facta.junis.ni.ac.rs/pas/pas.html  
http://facta.junis.ni.ac.rs/pas/pas2011/pas2011-09.pdf
facta.junis.ni.ac.rs/pas/pas2011/pas2011toc.html 
53. From presocratic philosophical monism to religious-scientific dualism and from dualism to monism of the Theory Of Everything. Journal DIA-LOGOS, accepted paper, Vol. 1, No. 1, Papazeses Publ., Athens, 2011.
54. Cosmologies of Alcman, Leucippus and Democritus and some similarities with modern scientific concepts. E. Danezis, E. Theodossiou, M.S. Dimitrijevic and A. Dacanalis, Journal of Classical Studies 'Matica Srpska' Vol. 12, 2010, pp. 63-75.
55. The contribution of Byzantine priests in astronomy and cosmology. I. The Church Fathers: The Three Bishops St. Basil the Great, St. Gregory of Nazianzus and St. John Chrysostom. E. Theodossiou, V.N. Manimanis and M. Dimitrijević. European Journal of Science and Theology, EJST, vol. 7, No. 2, 57-69, June 2011.
56. The contribution of Byzantine priests in astronomy and cosmology. II. Great church scholars in the early Byzantine empire. V.N. Manimanis, E. Theodosiou and M.S. Dimitrijevic. European Journal of Science and Theology, EJST, vol. 7, No. 4, 25-45, December 2011.
http://www.ejst.tuiasi.ro/Files/29/25-45Manimanis%20et%20al.pdf
 
57. Sirius in ancient Greek and Roman literature: From the Orphic Argonautics to the Astronomical Tables of Georgios Chrysococca. E. Theodossiou, V.N. Manimanis, M.S. Dimitrijevic and P. Mantarakis. Journal of Astronomical History and Heritage, 14(3), 180-189 (2011).
58. Astrology in the early Byzantine Empire and the anti-astrology stance of the Church Fathers. Efstratios Theodossiou, Vassilios N. Manimanis and Milan S. Dimitrijevic. Journal of Science and Theology, EJST, vol. 8, No. 2, pp. 25-45, June 2012.
59. Are the Pyramids of Greece Ancient Meridian Observatories? E. Theodossiou, V.N. Manimanis, M.S. Dimitrijevic and M. Katsiotis. Bulgarian Astronomical Journal, vol. 16, pp. 130-142, 2011.
http://www.astro.bas.bg/AIJ/issues/n19/ETheodosiou.pdf  
 
60. The Geographers of the Early Byzantine Period. V.N. Manimanis, E. Theodossiou, M.S. Dimitrijevic. European Journal of Science and Theology, EJST, vol. 8, No. 4, pp. 23-40, December 2012.  
61. The contribution of Byzantine men of the church in science: Cosmas Indicopleustes (6th century). V.N. Manimanis, E. Theodossiou, M.S. Dimitrijevic. European Journal of Science and Theology, EJST, paper accepted, 2012.
62. The era Of Aries and Kriophoros Statues. E. Theodossiou, P. Mantarakis and M.S. Dimitrijevic, Astronomical and Astrophysical Transactions, issue 4, vol. 27, Cambridge Scientific Publicers, December 2012.
63. From the Cosmogonical Chaos of Ancient Greek Philosophical Thought to the Chaos Theory of Modern Physics. E. Theodossiou, K. Kalahanis, V.N. Manimanis and M.S. Dimitrijevic, journal Facta Universatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, Vol. 11, No 2, 2012, pp. 211-221.
http://facta.junis.ni.ac.rs/pas/pas.html 
 
64. A Minoan Eclipse Calculator, Minas Tsikritsis, Efstratios Theodossiou, Vassilios N. Manimanis, Petros Mantarakis and Dimitrios Tsikritsis, Mediterranean Archaeology & Archaeometry, MAA, vol. 13, No. 1, 2013. 
65. From the Unity of Nature according to Empedocles to a Unification Theory of Modern Physcis, Kalachanis, K., Efstratios Theodossiou, Vassilios N. Manimanis, E. Panou, I. Kostikas, journal DIA-LOGOS, vol. 4, 2013.
66. Καλαχάνης, K., Κωστίκας, I. και Θεοδοσίου, Ε., 2013, Η Προσωκρατική Επιστημονική Επανάσταση-Η συμβολή των φιλοσόφων της Μιλήτου στη μελέτη του κοσμικού γίγνεσθαι, Journal Celestia Nova, Ολυμπιακό Κέντρο Φιλοσοφίας και Παιδείας, Επιθεώρηση Φιλοσοφίας, Τέχνης, Παιδείας και Πολιτισμού, τομ./vol. 4 (ii), 2013, σελ. 207-214.
67. The perception of time by humans according to John Philoponus and its relation with the Theory of Special and General Relativity. Konstantinos Kalachanis, Evangelia Panou, EfstratiosTheodossiou, Ioannis Kostikas and Vassilios Manimanis. International Journal of Humanities and Social Science (IJHSS), Vol. 3 No. 20, (December 31, 2013).
68. THE COSMIC SYSTEM OF THE PRE-SOCRATIC PHILOSOPHER ANAXIMENES TO THE STARS AND THEIR FORMATION. Konstantinos Kalachanis, Evangelia Panou, EfstratiosTheodossiou, Ioannis Kostikas1 and Vassilios Manimanis. Bulgarian Astronomical Journal (BJA), Vol. 23, 2015.
On line: http://www.astro.bas.bg/AIJ/issues/n23/index.html
 
69. "Η άβολη σχέση θρησκείας και επιστήμης: Η εδραίωση της ηλιοκεντρικής θεωρία", αφιέρωμα της Νέας Εστίας με θέμα «Θρησκεία και Επιστήμη: Από τις θεωρίες και το δόγματα στον άνθρωπο» (από την εκδήλωση της ΕΜΕΣΕΘ και της Ε.Ε.Φ. τον Μάρτιο 2013). 
70. The Cosmological Theories of the Atomic Philosopher, the forerunner of Quantum Physics, Astrophysics and Cosmology, Kalachanis, Κ., Panou, Ε., and Theodossiou, E., International Journal of Physics and Astronomy, Vol. 1, December 2013.
71. Τhe Planar and the Spherical Sundials, of the Archaeological Museum Of Athens, Panou, Ε., Theodossiou, E. and Kalachanis, Κ., Journal of Natural Sciences, Vol. 1, No. 2, December 2013, pp. 5-11. On-line: www.aripd.org/jns

72. The Cylindrical Sundials of the Archaeological Museum Of Athens, Panou, Ε., Theodossiou, E., Manimanis, V.N. and Kalachanis, Κ., Journal of Natural Sciences, Vol. 1, No. 2, December 2013, pp. 31-39.

On-line: www.aripd.org/jns

73. Από την ενότητα της φύσεως κατά τον Εμπεδοκλή σε μία θεωρία ενότητας των πάντων κατά τη σύγχρονη φυσική, Κωνσταντίνος Καλαχάνης, Ευαγγελία Πάνου, Ευστράτιος Θεοδοσίου, Ιωάννης Κωστίκας, Βασίλειος Μανιμάνης, DIA-LOGOS, VOL. 4, 2014, σελ. 54-69.

74. THE ASTRONOMICAL MONUMENTS OF ATHENS, E Panou, E. Theodossiou, V.N. Manimanis and K. Kalachanis, Global journal of Multidisciplinary and Applied Sciences. ©2014 GJMAS Journal-2014-2-2/47-52, pages: 47-52.
Available online at www.gjmas.com

75. Θεοδοσίου Στράτος, Τα αινίγματα του Σείριου, του λαμπρότερου αστέρα του Μεγάλου Κυνός, περιοδικό Σωκράτης, vol. 1, Αθήνα, 2015, pp. 69-75.
76. The cosmic system of the pre-Socratic philosopher Anaximenes and stars and their formation, Konstantinos Kalachanis1, Evangelia Panou1, Efstratios Theodossiou, Ioannis Kostikas, Vassilios N. Manimanis, Milan S. Dimitrijevic,Bulgarian Astronomical Journal 23, 2015.
77.  On the Unity of the elements of Nature in Empedocles. Evangelia Panou, Konstantinos Kalachanis, Efstratios Theodossiou, Ioannis Kostikas, Vassilios N. Manimanis, Milan S. Dimitrijevic. Publications of the Astronomical Society of Bulgaria (PASB) I, 2015.
78.  The fundamental structures of nature: From the philosophers atomists. Konstantinos Kalachanis, Vassilios N. Manimanis, Evangelia Panou, Ioannis Kostikas, Efstratios Theodossiou, Milan S. Dimitrijevic. Publications of the Astronomical Society of Bulgaria 1, 2016, pp.1-5.
79. КОЗМОЛОШКИ ПОГЛЕДИ СВ. ГРИГОРИЈА ИЗ НИСЕ  (COSMOLOGICAL VIEWS OF ST. GREGORY OF NISSA). V.N. Manimanis (Василије Н. Маниманис) Еfstratios Theodosiou (Евстратије Теодосију), Milan S. Dimitrijević (Милан С. Димитријевић). ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА КЛАСИЧНЕ СТУДИЈЕ, JOURNAL OF CLASSICAL STUDIES MATICA SRPSKA, VOL. 17, ISSN 1450-6998 | UDC 930.85(3)(082), НОВИ САД NOVI SAD 2015, UDC 27-725:929 Grigorije Niski 113/119.

80. Kalachanis, Κ., Preka-Papadema, P., Kostikas, I., Theodossiou, E., Manimanis, V.N., Panou, E., Rotolo, S.G., Kyriakopoulos, Κ. THE ARGONAUTICA ORPHICA VERSION FOR THE VOYAGE OF THE ARGONAUTS: A GEO-ANALYSIS. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, MAA, Vol. 17. issue 2. in progress

81. Kalachanis, Κ., Theodossiou, E. and Milan S. Dimitrijevic, ARISTOTELIAN AETHER AND VOID IN THE UNIVERSE, JOURNAL OF CLASSICAL STUDIES MATICA SRPSKA, vol. 18, NOVI SAD 2016, pp. 135-150.

82. Konstantinos Kalachanis, Panagiota Preka-Papadema, Ioannis Kostikas, E. Theodosiou, [...], Κ Kyriakopoulos. THE ARGONAUTICA ORPHICA VERSION FOR THE VOYAGE OF THE ARGONAUTS: A GEO-ANALYSIS, Mediterranean Archaeology and Archaeometry 01/2017; 17(17 2):75-95. DOI:10.5281/zenodo.581727.

83. Konstantinos Kalachanis, Milan S. Dimitrijević, Efstratios Theodosiou, HERACLITUS THEORY OF "ΕΚΠΥΡΩΣΕΙΣ" (EKPYROSEIS) AND MODERN VIEWS ABOUT THE END OF THE UNIVERSE, ELECTRYONE, VOL. 5 , ISSUE 2, pp. 80-86. 

84. КОНСТАНТИН КАЛАХАНИС, ЕФСТРАТИЈЕ ТЕОДОСИЈУ и
МИЛАН С. ДИМИТРИЈЕВИЋ. АРИСТОТЕЛОВСКИ ЕТАР И ПРАЗНИНА У УНИВЕРЗУМУ (ARISTOTELIAN AETHER AND VOID IN THE UNIVERSE). Зборник радова конференције. Развој астрономије код Срба IX. Београд, 18-22. април 2017, Публ. Астр. друш. Руђер Бошковић бр. 17, 2018, 569-583.

85. Konstantinos Kalachanis, Efstratios Theodosiou, Milan S. Dimitrijevic. JOHN PHILOPONUS CRITICISM OF ARISTOTELIAN AETHER AND HIS VIEWS ON THE MOTION OF CELESTIAL BODIES. JClassStud. 19, 147, 2017. 

86. Konstantinos Kalachanis, Efstratios Theodosiou, Milan S. Dimitrijevic, Anaxagoras and his contributions to astronomy.Astronomical and Astrophysical Transactions (AApTr), 2018, Vol. 30, Issue 2, ISSN 1055-6796. 

87. Konstantinos Kalachanis, Athanasios Anastasiou, Ioannis Kostikas,
Efstratios Theodossious, Мilan S. Dimitrijević. The Big Bang Theory and the proto-Christian teaching on the "ex nihilo" creation of the Universe. European Journal of Science and Theology, November 2018, Vol.15, No.2, pp. 31-37.

88. Andreas Galanakis, Efstratios Theodosiou and Martin Jenkin, ALEKTRYON. BSS Bulletin, volume 31 (i), March 2019.

89. JOHN PHILOPONUS CRITICISM OF ARISTOTELIAN AETHER AND HIS VIEWS ON THE MOTION OF CELESTIAL BODIES-КРИТИКА ЈОВАНА ФИЛОПОНА АРИСТОТЕЛОВСКОГ ЕТРА И ЊЕГОВИ ПОГЛЕДИ НА КРЕТАЊЕ НЕБЕСКИХ ТЕЛА. КОНСТАНТИН КАЛАХАНИС, ЕВСТРАТИЈЕ ТЕОДОСИЈУ и МИЛАН С. ДИМИТРИЈЕВИЋ. Публ. Астр. друш. "Руђер Бошковић" бр. 19, 2019, 465-475.

90. Θεοδοσίου Στράτος, Τὸ φαινόμενο τῆς τεχνολογίας I: Ἐπιστήμη, Θεολογία, Τεχνολογία καὶ Κοινωνία. Περιοδικό ΘΕΟΛΟΓΙΑ, Τριμηνιαία Έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Τόμος 90ός - Τεῦχος 3ον - Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2019, σελ. 55-76.  
91. "ВЕ ЛИ КИ ПРА САК" И РА НО ХРИ ШЋАН СКО УЧЕ ЊЕ О НА СТАН КУ УНИ ВЕР ЗУ МА "EX NI HI LO". "BIG BANG" AND THE EARLY-CHRISTIAN TE ACHING ABOUT
THE "EX NI HI LO" CRE A TION OF THE UNIVERSE (in Serbian). ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА КЛАСИЧНЕ СТУДИЈЕ - JOURNAL OF CLASSICAL STUDIES MATICA SRPSKA, VOL. 20. НОВИ САД, NOVI SAD 2018, PP. 27-36.
92. Άστρα, Αστερισμοί και Αστρικοί Άτλαντες.  Θεοδοσίου Στράτος, Compedium in Astronomy & Archaeoastronomy. Συλλογικός Τόμος στην Αστρονομία και Αρχαιοαστρονομία. Στη Μνήμη του Γεωργίου Μπάνου Αστρονόμου, Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ιωάννινα-Ρόδος, 2018.

93. АНАКСАГОРИНИ ПОГЛЕДИ НА НАСТАНАК УНИВЕРЗУМА И ПРИРОДУ НЕБЕСКИХ ТЕЛА. KONSTANTINOS KALACHANIS, EFSTRATIOS THEODOSIOU и МИЛАН С. ДИМИТРИЈЕВИЋ. Зборник радова конференције “Развој астрономије код Срба XI”Београд 18-22. април 2021, уредник М. С. ДимитријевићПубл. Астр. друш. “Руђер Бошковић” бр. 22, 2022, 615-626.

94. ХЕРАКЛИТОВА КОСМОЛОГИЈА И САВРЕМЕНИ ПОГЛЕДИ О СУДБИНИ УНИВЕРЗУМА. KONSTANTINOS KALACHANIS, МИЛАН С. ДИМИТРИЈЕВИЋ, EFSTRATIOS THEODOSIOU. Зборник радова конференције Развој астрономије код Срба XI Београд 18-22. април 2021, уредник М. С. Димитријевић. Публ. Астр. друш. Руђер Бошковић бр. 22, 2022, 627-633.

95. ДАЉЕ ОД АНТРОПИЧКОГ ПРИНЦИПА: ЧОВЕК И УНИВЕРЗУМ. КОНСТАНТИН КАЛАХАНИС, АТАНАСИОС АНАСТАСИУ, МИЛАН С. ДИМИТРИЈЕВИЋ3 и ЕВСТРАТИЈЕ ТЕОДОСИЈУ. BEYOND THE ANTHROPIC PRINCIPLE: MAN AND THE UNIVERSE According to the anthropic principle. Зборник радова конференције Развој астрономије код Срба XI Београд 18-22. април 2021, уредник М. С. Димитријевић. Публ. Астр. друш. Руђер Бошковић бр. 22, 2022, 635-643. 
 

 


 ------------------------------------------------------------
Impact Factors of the journals and h-index
1. Publications of Astronomical Society of Japan 2.438 for 2011
2. MNRAS (Montly Notices of the Royal Astronomical Society) 4.900
3. ApSS (Astrophysics and Space Science) has 1.686
4. European Journal for Science and Theology 0.600 for 2011
5. MAA, Mediterranean Archaeology & Archaeometry 0.150 for 2011.
6. History of Astronomy and Heritage: 0.238 (για 2011), 0.283 (για 2010), 0.434 (για 2009) και 0.296 (για 2008)

Other journals have not yet impact factor.

2. In order to calculate h-index you go to the WEB OF KNOWLEDGE - WEB OF SCIENCE to Cited References Search. When you obtain the list of your cited references, you have also given the number of citations for each reference. The definition of h-index is that h=n means that you have n references each cited at least n times (n or more times). The h-index  is 7, because I have 7 references cited more than 7 times. 

Αccording to Research gate

1. The stellar temperature scale for stars of spectral types from O8 to F6 and the standard deviation of the MK spectral classification
Article, September 1991Astrophysics and Space Science, Efstratios TheodosiouE. Danezis
30 Citations
2. A New Model for the Structure of the DACs and SACs Regions in the Oe and Be Stellar Atmospheres, Article
February 2007. Publications- Astronomical Society of Japan, E. DanezisDimitris NikolaidisEvangelia Lyratzi[...]Efstratios Theodosiou, 30 Citations
3. Empirical effective temperatures of B and early A stars, Article
August 1980Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, E. Kontizas, Efstratios Theodosiou, 24 Citations
4. A new model for the structure of the DACs regions in the Oe and Be stellar atmospheres
Article, June 2003, Astrophysics and Space Science, E. DanezisD. NikolaidisV. Lyratzi[...]P. Koutsouris, 21 Citations
5. Empirical effective temperatures of late O, B, A and early F stars, June 1985, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Efstratios Theodosiou, 20 Citations
6. The far UV spectrum of the Be star AX Monocerotis, May 1991Astrophysics and Space Science, E. Danezis, Efstratios Theodosiou, P. G. Laskarides, 16 Citations
7. The Universe I loved . An Introduction in Astrophysics. volume I. (in Greek)
Book, January 1999, E. Danezis, Efstratios Theodosiou, 11 Citations
8. Study and orientation of the Mt. Oche `Dragon House' in Euboea, Greece, June 2009, Journal of Astronomical History and Heritage, Efstratios Theodosiou, Vassilios N. Manimanis, M. Katsiotis, D. Papanikolaou, 9 Citations
9. Astronomy and Constellations in the Iliad and Odyssey, Article, March 2011, Journal of Astronomical History and Heritage, Efstratios Theodosiou, Vassilios N., Manimanis, P. Mantarakis, Milan S. Dimitrijevic, 9 Citations 

Αccording to Research gate

h-index 9, h-index 7 (excluding self-citations).

 ---------------------------------------------------------------------------------

ΙI. Publications in International Symposia, Memoirs, Publications of Observatories and Publications-Monographies of the Serbian Society for Ancient Studies Series: Antiquity and Modern World (Selected papers in Books)

1. Computer controlled spectrum scanner for the 1.2 m Kryonerion Telescope. Memoirs of the National Observatory of Athens. Series II, No. 27, 1983, E. Kontizas, M.J. Smyth, E. Theodossiou, M. Kontizas.
2. The distribution of Bright stars in the SMC clusters. IAU Symposium No. 116, 26-31 May 1985. Editors, C. de Loore, A. Willis, P.G. Laskarides 1986. Kluwer academic publishers group. E. Kontizas, E. Theodossiou and M. Kontizas.
3. The UV spectrum of the RS CVn Binary System SZ Psc. Lecture Notes in Physics 397, Editors: P.B. Byrne, D.J. Mullan. Surface Inhomogeneities on Late-Type stars. Proceedings, Armagh Observatory, Northern Ireland. 1990, Springer-Verlag, 24-27, July 1990. E. Danezis, E. Antonopoulou, M. Mathioudakis and E. Theodossiou.
4. Photoelectric Photometry Equipment's Calibration at the Kryonerion Astronomical Station. Memoirs of the National Observatory of Athens. Series I, No. 37, 1998, L. Hric, P.G. Niarchos, K. Pertik, E. Theodossiou.
5. Μεθοδολογική προσέγγιση της Πανεπιστημιακής προπτυχιακής εκπαίδευσης στην Aστροφυσική. Mία πρόταση δομής ενός προγράμματος προπτυχιακών πανεπιστημιακών σπουδών στην Aστροφυσική. Astronomy 2000+ Greek Prospers for the 21st Century, Πεντέλη, 12-13 Nοεμβρίου 1998. E. Δανέζης, E. Θεοδοσίου και M. Σταθοπούλου.
6. A new modeling approach for DACs and SACs regions in the atmospheres of hot emission stars. Memorie della Societa Italiana, Vol. 7, 107. Memorie della Supplementi. SAIt 2005. E. Danezis, E. Lyratzi,..., E. Theodossiou.
7. A new approach for the structure of Ηα regions in 120 Be-type stars. Memorie della Societa Italiana Vol. 7, 114. Memorie della Supplementi. SAIt 2005. E. Lyratzi, Ε. Danezis, ..., E. Theodossiou.
8. Nichephoros Gregoras-The greatest Byzantine Astronomer and the Serbs. Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade-Πyбл. Aстр. Друш. "Pyђeр Бошковиђ" No. 80, pp. 269-274, 2006. E. Theodossiou, V.N. Manimanis, M.S. Dimitrijevic and E. Danezis.

9. Hexameron of St. Basil the Great and cosmological views of his time. Selected papers in a book published in Romanian and English languages by Basarab Nicolescu and Magda Stavinschi. Vol. 1, Curtea Veche Publications, Observatory of Bucharest, 2006, pp. 103-109. E. Danezis, E. Theodossiou and M.S. Dimitrijevic.
10. Haјbeђи Визаңтијски астроңом Ниђифор Григoра и Срби. Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade-Πyбл. Aстр. Друш. Pyђeр Бошковиђ, No. 8, pp. 247-256, Нови Сад, 2006. Ε. Theodossiou, V.N. Manimanis, M.S. Dimitrijevic and E. Danezis.
11. Κocмoлoгиjа y "беседама на шестодңев" Bасилија Bелиқог y yтищaj oбoг делa koд Србa. Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade-Πyбл. Aстр. Друш. "Pyђeр Бошковиђ" Бр. 7, pp. 453-460, Нови Сад, 2006. E. Danezis, E. Theodossiou and M.S. Dimitrijevic.
12. Κocмoлщка питања ў беседама на шестодңев Bасилија Bелиқог. Aнтиқа и Cабремени Cвет (in Serbian) = Cosmological Questions in the Homilies on Hexameron of Saint Basil the Great. Antiquity and Modern World (in English). Serbian Society of Ancient Studies, UDC 52, Scientific Publications of the Serbian Society for Ancient Studies. Vol. 1. pp. 80-88, Београд 2007. E. Danezis, E. Theodossiou and M.S. Dimitrijevic.
13. The Cosmology of the pre-Socratic Greek philosophers, Ε. Theodossiou and V.N. Manimanis. Memorie della Societa Italiana, Vol. 75, 282. Memorie della Supplementi. SAIt 2008.
http://sait.oat.ts.astro.it/MSAIS/15/PDF/204.pdf
http://articles.adsabs.harvard.edu/full/2010MSAIS..15..204T 
14. Science-philosophy relation and the prevalence of the heliocentric theory. Ε. Theodossiou, V.N. Manimanis and E. Danezis. Memorie della Societa Italiana, Vol. 75, 286. Memorie della Supplementi. SAIt 2008.
15. "Hydor" from ancient Greek Cosmogonies to Modern Astrophysics. E. Theodossiou, M.S. Dimitrijevic., V.N. Manimanis, and Th. Grammenos. European ideas, Scientific Publications of the Serbian Society for Ancient Studies, Vol. 2. pp. 423-435, Beograd 2008.
16. Moschophoros-Kriophoros-Icthys: Constellation, Mythology and Time. Antiquity and Modern World. European ideas, Scientific Publications of the Serbian Society for Ancient Studies, Vol. 2. pp. 436-450, Beograd 2008. E. Theodossiou, V.N. Manimanis, S. Goyette and M.S. Dimitrijevic.
17. Rigas Velestinlis and Astronomy in his ‘Anthology of Physics'. Ε. Theodossiou, V.N. Manimanis, M.S. Dimitrijevic and E. Danezis. Exploring the Solar System, Bucharest, Romania, 2008, American Institute of Physics, AIP, vol. 1043, pp. 74-75.
18. The Astronomical Clock of Prague and the astronomical legacy of Antiquity. European ideas, Scientific Publications of the Serbian Society for Ancient Studies. Vol. 3, pp. 374-391, Beograd 2009. E. Theodossiou, Sp. Azzopardi, M.S. Dimitrijevic and V.N. Manimanis (In English and Serbian).
19. Cosmologies of Alcman, Leucippus and Democritus and some similarities with modern scientific concepts. Antiquity and Modern World - collection of papers. Serbian Society of Ancient Studies, UDC 52, Scientific Publications of the Serbian Society for Ancient Studies. Vol. 4. pp. 162-173, Београд 2010. E. Danezis, E. Theodossiou M.S. Dimitrijevic and A. Dacanalis.
20. Ефстратије Т. Теодосију, Васијије Н. Маниманис, Милан С. Димитријевић, Космологија Гностика, Конференција "Античка култура и европско наслеђе", Београд, 2010. Scientific Publications of the Serbian Society for Ancient Studies. Vol. 5. The Cosmology of the Gnostics and Orthodox Church, E. Theodossiou, V.N. Manimanis and M.S. Dimitrijevic, 255.855:2-17, pp. 366-373, 2011.
21. Ефстратије Т. Теодосију, Васијије Н. Маниманис, Милан С. Димитријевић, The inconvenient relation between religion and science: The prevalence of the heliocentric theory. Scientific Publications of the Serbian Society for Ancient Studies. Vol. 5. ANTIQUITY AND MODERN WORLD: RELIGION AND CULTURE. Belgrade, 255.855:2-17, pp. 374-386, 2011.

22. Ефстратије Т. Теодосију, Васијије Н. Маниманис, Милан С. Димитријевић, The theory of Everything of Benjamin Lesbios, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade-Πyбл. Aстр. Друш. "Pyђeр Бошковиђ" vol. 10, , pp. 507-517, 2011.
23. Ефстратије Т. Теодосију, Васијије Н. Маниманис, Πетрос Μантаракис, Милан С. Димитријевић, Astronomy and Constellations in Homeric Iliad and Odyssey, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade-Πyбл. Aстр. Друш. "Pyђeр Бошковиђ" vol. 10, , pp. 567-584, 2011.
24. Ефстратије Т. Теодосију, Васијије Н. Маниманис, Милан С. Димитријевић, Gaia, Ouranos, Helios and Selene-The three principal celestial bodies and the Sky in Ancient Greek Cosmogony, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade-Πyбл. Aстр. Друш. "Pyђeр Бошковиђ" vol. 10, , pp. 585-603, 2011.
25. Ефстратије Т. Теодосију, Васијије Н. Маниманис, Милан С. Димитријевић and Πетрос Μантаракис, Sirius in Ancient Greek and Roman Literature, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade-Πyбл. Aстр. Друш. "Pyђeр Бошковиђ" vol. 10, , pp. 605-628, 2011.
26. E. Danezis, E. Theodossiou, M.S. Dimitrijevic and A. Dacanalis, Cosmologies of Alcman, Leucippus and Democritus, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade-Πyбл. Aстр. Друш. "Pyђeр Бошковиђ" vol. 10, pp. 629-638, 2011.

http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-69981012063D&redirect=ft
27. Ефстратије Т. Теодосију, Васијије Н. Маниманис, Милан С. Димитријевић, The cosmological Theories of the Pre-Socratic Greek Philosophers and their Philosophical views fot Enviroment, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade-Πyбл. Aстр. Друш. "Pyђeр Бошковиђ" vol. 10, pp. 639-651, 2011.
28. Ефстратије Т. Теодосију, Васијије Н. Маниманис, Милан С. Димитријевић, The contributions of Byzantium to the Natural Sciences-Byzantine Astronomers and Scientists, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade-Πyбл. Aстр. Друш. "Pyђeр Бошковиђ" vol. 10, pp. 693-706, 2011.
29. Ефстратије Т. Теодосију, Васијије Н. Маниманис, Милан С. Димитријевић, Six calendrical Systems in the European History from 18th to 20th Century, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade-Πyбл. Aстр. Друш. "Pyђeр Бошковиђ" vol. 10, pp. 745-769, 2011.
30.  "Антика,  Савремени свет и рецепциа  Антика култура ", Београд, 2012. Scientific Publications of the Serbian Society for Ancient Studies. Toward a New Theory of the Unification of Knowledge-Προς μια νέα θεωρία της ενότητας της γνώσης (δίγλωσση εργασία), E. Theodossiou and M.S. Dimitrijevic, vol. 113, pp. 438-443, 2012. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Bulletins Αστρονομίας και Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Αστρονομίας και των Φυσικών Επιστημών με κριτές
1. The Japanese sundial of Ancient Epidaurus. Bulletin of the British Sundial Society BSSB Vol. 14 (ii), June 2002, pp. 67-69. E. Theodossiou and V.N. Manimanis
2. The horizontal Sundial of Athens. BSSB Vol. 14 (iii), September 2002, pp. 126-128. E. Theodossiou, V.N. Manimanis and E.-M. Kalyva.
3. The Ancient Clepsydra of Athens. BSSB Vol. 14 (iv), December 2002, pp. 162-166. E. Theodossiou and E.-M. Kalyva.
4. The sundials at the Skalnate Pleso Observatory, in Poprad (Slovak Repuplic) and in Otzenhausen (Germany). BSSB Vol. 15 (i), March 2003, pp. 35-37. E. Theodossiou , P.G. Niarchos and V.N. Manimanis
5. L' Antica Clepsidra d Atenes - La Antigua Clepsidra de Atenas, Revista de la Societat Catalana de Gnomonica. RSCG Vol. 45. Gener-abril del 2003, 1-8. E. Theodossiou and E.-M. Kalyva.
6. The sundials at Novodevithiy Convent in Moscow. E. Theodossiou and V.N. Manimanis. BSSB Vol. 15 (ii), June 2003, pp. 71-73.
7. The ancient athenian sculptured calendar. BSSB Vol. 15 (iii), September 2003, pp. 100-103. E. Theodossiou and V.N. Manimanis.
8. The vertical sundial of Hossios Loukas Convent. BSSB Vol. 16 (i), March 2004, pp. 18-21. E. Theodossiou and A. Dakanalis
9. Two sundials in South East Attica. BSSB Vol. 16 (ii), June 2004, pp. 49-52. E. Theodossiou and V.N. Manimanis
10. The vertical sundial of Saint Lavrentios Convent. BSSB Vol. 16 (iii), September 2004, pp.101-103. E. Theodossiou, Y. Kouris and V.N. Manimanis.
11. La torre dels Vents D' Atenes-La torre de los Vientos de Atenes. Revista de la Societat Catalana de Gnomonica RSCG Vol. 52. Maig-agost del 2005, 11-19. E. Theodossiou, V.N. Manimanis e M. Katsiotis.
12. The Quadruplex Sundial of Tenos. The Compedium, Journal of the North American Sundial Society NASS, Vol. 13, No 2, June 2006, pp. 27-30. E. Theodossiou, P. Mantarakis and V.N. Manimanis.
13. The Roman sundial at Dion-The famous ancient Macedonian Sanctuary. BSSB Vol. 18 (iv), December 2006. E. Theodossiou
14. The Tower of the Winds in Athens-The water-clock and its eight vertical sundials. The Compendium, NASS, Vol. 18, No. 4, December 2006, pp. 4-8. E. Theodossiou, V.N. Manimanis and P. Mantarakis.
http://www.ta-dip.de/fileadmin/user_upload/bilder3/nass134_Tower_of_Winds.pdf
http://www.ta-dip.de/sonnenuhren/sonnenuhren-aus-nah-und-fern/sonnenuhren-aus-griechenland.html

15.
The vertical sundial of the church of the Dormition of the Virgin at Agia Trias in the Argive plain. BSSB Vol. 19 (i), March 2007, pp. 12-14. E. Theodossiou and A. Dacanalis.
16. The vertical sundial of Panaghia Vlaherna Convent in Kyllene, Peloponnese. BSSB Vol. 19 (ii), June 2007, pp. 84-85. E. Theodossiou, Y. Kouris and V.N. Manimanis.
17. The vertical sundial of the church of Panaghia Scripou, The Compendium, NASS, Vol. 14, No. 3, September 2007. E. Theodossiou, V. N. Manimanis and P. Mantarakis.
http://proceedings.aip.org/resource/2/apcpcs/848/1/934_1?isAuthorized=no

18. The vertical sundial of the Leimonos Monastery, The Compendium, Journal of the North American Sundial Society NASS Vol. 16, No. 1, pp. 30-33, March 2009. E. Theodossiou, P. Mantarakis and V. N. Manimanis.
sundials.org/attachments/article/58/Compendium161_March2009.P

19. The only ‘mass dial' in Greece. BSSB Vol. 21 (i), March 2010, E. Theodossiou and V. N. Manimanis.
20. The construction of an equatorial sundial with a reference to Anaximander's skiathero. BSSB Vol. 21 (iv), December 2010. A. Galanakis, E. Theodossiou & V.N. Manimanis.

21. Four horizontal sundials in schools of Volos, Alonnisos and Stefanoviki. D. Blatsis, E. Theodossiou & V.N. Manimanis. BSSB Vol. 23 (i), 32-34, March 2011.

22. Two sundials in Drama, a city in northern Greece. The Compendium, Journal of the North American Sundial Society NASS, vol. 19, No. 2, 14-18, March 2012. E. Theodossiou, V. N. Manimanis and P. Mantarakis.

23. Two sundials in the village Nichephoros, a village in northern Greece. The Compendium, Journal of the North American Sundial Society NASS vol. 19, No. 4, December 2012, pp. 6-10. K. Kordosis,E. Theodossiou, A. Dacananis and Peter Z. Mantarakis.

24. The conical sundial of the Archeological Museum of Greece. The Compendium, Journal of the North American Sundial Society NASS accepted paper March 2013. E. Panou, V.N. Manimanis E. Theodossiou and Peter Z. Mantarakis. 

25. The Conical Sundial οf The Archaeological Museum Of Athens. Panou, E., Theodossiou, E., Manimanis, V.N and Mantarakis, P.Z. The Compendium - Volume 20, Number 4, December 2013, Pages 30-34.
26. THE TWO CONICAL SUNDIALS OF THE ARCHAEOLOGICAL MUSEUM OF ATHENS WITHOUT A GNOMON. Panou, E., Theodossiou, E., Manimanis, V.N. and Kalachanis, K. British Sundial Bulletin.
The conical sundial of the Archaeological Museum of Pireaus. Panou, E., Theodossiou, E., Manimanis, V.N. and Kalachanis, K. British Sundial Bulletin (ΒSS). On-line:
 

https://www.archaeology.wiki/.../conical-sundial-archae.. 

27. The Planar and the Spherical Sundials of the Archaeological Museum of Athens, Evangelia Panou, Efstratios Theodossiou and Konstantinos Kalachanis. December 2013. Natural Science Vol. 1(No. 2):5-11. (ARIPD).

-------------------------------------------------------------------

•BSSB: British Sundial Society Bulletin
•RSCG: Revista de la Societat Catalana de Gnomonica
•NASS: The compedium, Journal of the North American Sundial Society